diwrnod i'r teulu yn Aber-porth

cerbyd symudedd

“Wnes i erioed feddwl y byddwn yn gallu gwneud hyn byth eto”

Mynediad i Bawb

Mainc bicnic gyfeillgar i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn yn Aberporth

Nid pobl abl yn unig a ddylai fod â mynediad i’r rhannau trawiadol o’r arfordir. Dylai pobl mewn cadair olwyn a theuluoedd â phlant bach sydd angen cadeiriau gwthio hefyd fod yn gallu gwerthfawrogi golygfeydd arfordirol a llwybrau ar ben clogwyni.

Llwybr y Clogwyn Aber-porth â Mynediad i Bawb

Yn 2009 cwblhawyd y llwybr 1 cilomedr o hyd, sydd ag arwyneb o ansawdd uchel ac a adeiladwyd i gydymffurfio â’r safonau graddiant i gadeiriau olwyn a nodwyd yn y ddogfen 'Trwy bob Modd Rhesymol'. Mae'r llwybr yn dechrau yn Headland Place lle ceir toiledau sydd â mynediad i gadeiriau olwyn a pharcio i’r anabl, a gellir cael mynediad i’r llwybr hefyd o’r llefydd parcio i’r anabl ger Capel Brynseion wrth ymyl Heol y Graig, sydd oll i’r dwyrain o Fae Aber-porth.

Mae'r llwybr yn dilyn rhan gyntaf Llwybr yr Arfordir sydd ar ben clogwyn ac sy'n arwain i Dresaith ac mae’n cynnig golygfeydd ysblennydd o arfordir Ceredigion a Bae Ceredigion. Ceir meinciau picnic cyfeillgar i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn 100 metr ac 1 cilomedr (0.6 milltir) o'r maes parcio. Yn y môr ger Aberporth y cofnodwyd y lefel uchaf o weld dolffiniaid yn y DU!

Aberaeron

Mae'r harbwr llanw yn Aberaeron yng nghanol y dref hardd hon ac wrth fynd o’i amgylch ceir bron 1 cilomedr o lwybr sydd â mynediad i gadeiriau olwyn o’r naill ochr i fynedfa’r harbwr. Mae hyn yn cynnwys croesi’r Afon Aeron wrth fynd dros y bompren er y dylid nodi bod angen dargyfeirio o’r llwybr mwyaf uniongyrchol am ychydig ar ochr ddeheuol y bont i osgoi grisiau. Mae’r hygyrchedd yn parhau tua’r gogledd o’r harbwr drwy ddilyn yr amddiffyniad môr am 350 metr arall a chyrraedd pen y daith mewn maes parcio.

Promenâd Aberystwyth

Mae'r promenâd yn Aberystwyth yn ymestyn am 2 gilomedr o fynedfa’r harbwr i Graig Glais ac yn pasio dau draeth ar hyd y ffordd. Pier Aberystwyth Mae'n mynd o gwmpas dwy ochr Castell Aberystwyth, rhannau y gellir cael mynediad iddynt gan gadair olwyn. Mae'r ardal rhwng y pier a'r bandstand yn fwrlwm o weithgarwch drwy gydol misoedd yr haf tra bod rhannau islaw muriau'r castell dal yn eithaf tawel..

Ar ochr ddeheuol yr harbwr mae datblygiad newydd Y Lanfa yn darparu 400 metr arall o bromenâd sy’n lle gwych i wylio’r gweithgaredd cychod. Gellir cael mynediad i gadair olwyn o ochr ddeheuol y bont ffordd - Pont Aberystwyth.

Mwnt

Mae llwybr heb risiau yn rhedeg o'r maes parcio i lawr i'r traeth ar dir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ym Mwnt, er bod y llwybr yn eithaf serth.

Tresaith

Mae llwybr byr, gwastad i ddefnyddwyr cadair olwyn yn rhedeg o'r maes parcio ar draws top yr arglawdd gerrig sy’n amddiffyn y môr ar draeth Tresaith, gan ddarparu golygfa o'r traeth a'r pentiroedd.