Newyddion y LlwybrCymru

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am faterion a all effeithio ar eich taith, dilynwch y ddolen gyswllt hon.


Llwybr i Gadair Olwyn

Mae Llwybr y Clogwyn â Mynediad i Bawb yn Aberporth yn llwybr 1km o hyd sydd ag arwyneb o ansawdd uchel wedi’i adeiladu i safonau graddiant cadair olwyn.cerbyd symudedd Mae hwn yn lle grêt ar gyfer teuluoedd â chadeiriau gwthio a’r rheiny sy’n llai abl gan fod yma fyrddau picnic ar y naill ochr a hynny ar leoliad lle recordiwyd gweld y nifer uchaf o ddolffiniaid yn y Deyrnas Unedig.


Llawlyfr Swyddogol

Canllaw Llwybr yr ArfordirMae ‘Llwybr Arfordir Ceredigion – o Afon Teifi hyd Afon Dyfi’ ar gael o ganolfannau croeso a thrwy’r post.

      Pris £12.50.

Mae Llwybr Arfordir Ceredigion yn aros amdanoch!

Mae Llwybr Arfordir Ceredigion yn dilyn morlin ysblennydd ac amrywiol Bae Ceredigion ar arfordir gorllewin Cymru. Ynys-LochtynMae golygfeydd syfrdanol, pentrefi tlws a chyfoeth o fywyd gwyllt - gan gynnwys yr achlysuron mwyaf niferus o weld dolffiniaid yn y DU - yn gwneud Ceredigion yn lle perffaith ar gyfer cerdded yr arfordir am wythnos. Disgrifir y llwybr hir 60 milltir / 96 cilomedr mewn rhannau yma sy’n cynnwys mapiau y gellir eu lawrlwytho ac sydd hefyd yn gallu eich helpu i greu teithiau cerdded byr o’ch dewis, tra bod y ddewislen lawrlwytho llwybrau yn nodi manylion nifer o gylchdeithiau cerdded cymedrol sy’n ymestyn i ganol y mewndir. Dewch i ddarganfod hanes cyfoethog yr ardal o fryngaerau’r oes haearn i faglau pysgod canoloesol i borthladdoedd y 19eg ganrif.

Mae arfordir Ceredigion yn arbennig.

Mae’n amrywiol hefyd, gan gynnwys twyni tywod Ynyslas, clogwyni uchel, traethau tywodlyd ac ogofâu. Dynodwyd pedwar rhan yn Arfordir Treftadaeth, a cheir dwy Ardal Cadwraeth Arbennig Morol sydd yn bwysig o ran bywyd gwyllt.

Cwm Buwch

Cyfoeth o Lwybrau Cerdded

P’un ai’r ydych yn bwriadu mynd am dro bach gan gychwyn o lan y môr, neu’n dymuno mynd ar daith fwy anturus ar glogwyni creigiog, mae gan Lwybr Arfordir Ceredigion rywbeth i’w gynnig i chi.

Gallwch grwydro o amgylch y mewndir ar nifer o deithiau cylchol ger yr arfordir. Ceir amrywiaeth helaeth o lefydd i aros, gyda llawer ohonynt yn cymryd rhan yn y cynlluniau Croeso i Gerddwyr a Cab-a-Bag (cludo bagiau).

Os ydych chi’n mwynhau cerdded, mae’r profiad o fynd ar hyd Llwybr Arfordir Ceredigion yn un rhy dda i’w golli.
  • logo
  • logo
  • logo
  • Logo
  • logo
  • logo

Datblygwyd Llwybr Arfordir Ceredigion gan Gyngor Sir Ceredigion gyda chefnogaeth yr Undeb Ewropeaidd (Amcan 1), Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Chymdeithas y Cerddwyr. Parhawyd â’r datblygiad fel rhan o Lwybr Arfordir Cymru gyda chefnogaeth ychwanegol Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru. Bellach, mae’n cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a Chymdeithas y Cerddwyr.